Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2008

ΣΣΕ 2008

Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τα έτη 2008 & 2009 για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στην εταιρία «COSMOTE-ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.»

Στο Μαρούσι σήμερα, την 18 Ιουλίου 2008 και ώρα 15:00, στα επί της Λεωφόρου Κηφισίας 44, Μαρούσι Αττικής, Γραφεία της Διοίκησης της εταιρίας «COSMOTE-ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» μεταξύ:

1. της Ανώνυμης Εταιρίας, με την επωνυμία «COSMOTE-ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «COSMOTE», που εδρεύει στo Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισίας 44, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής , κ. Τσαμάζ Μιχαήλ, στο εξής καλούμενης ως «Εταιρία»
και
2. της Επιχειρησιακής Συνδικαλιστικής Οργάνωσης με την επωνυμία «Σύλλογος Εργαζομένων στην COSMOTE», με έδρα την Αθήνα, οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 102, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Δήμητρα Μακρή και τη Γενική Γραμματέα Διονυσία Τσιγκρέλη, δυνάμει της από 17 Ιουλίου 2008 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, στο εξής καλούμενης ως «Σύλλογος Εργαζομένων».

Η Εταιρία και ο Σύλλογος Εργαζομένων συμφωνούν τα ακόλουθα:

Άρθρο 1

1. Από την 01.01.2008 oι βασικοί μισθοί των εργαζομένων, όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί την 31/12/2007 βάσει της από 21.07.2006 Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Εφεξής ΕΣΣΕ 2006-2007) αυξάνονται κατά ποσοστό 3,5% και θα αποτυπωθούν κατά την κωδικοποίηση της παρούσας ΕΣΣΕ (Εφεξής ΕΣΣΕ 2008-2009) σε πίνακα μισθολογίου ως Παράρτημα 1 που θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

2. Από την 01.09.2008 οι βασικοί μισθοί των εργαζομένων, όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί την 31.08.2008 σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, αυξάνονται κατά ποσοστό 3% και θα αποτυπωθούν κατά την κωδικοποίηση της παρούσας ΕΣΣΕ 2008-2009 σε πίνακα μισθολογίου ως Παράρτημα 2 που θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.
3. Από την 01.01.2009 οι βασικοί μισθοί των εργαζομένων όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2008 σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, αυξάνονται κατά ποσοστό 3% και θα αποτυπωθούν κατά την κωδικοποίηση της παρούσας ΕΣΣΕ 2008-2009 σε πίνακα μισθολογίου ως Παράρτημα 3 που θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

4. Από την 01.09.2009 οι βασικοί μισθοί των εργαζομένων όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.08.2009 σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, αυξάνονται κατά ποσοστό 3,3% και θα αποτυπωθούν κατά την κωδικοποίηση της παρούσας ΕΣΣΕ 2008-2009 σε πίνακα μισθολογίου ως Παράρτημα 4 που θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.


Άρθρο 2
Το άρθρο 2 της ΕΣΣΕ 2006-2007 τροποποιείται ως ακολούθως:

«1. Ως αναγνωρισμένη προϋπηρεσία για την ένταξη κάθε εργαζόμενου σε μισθολογικό κλιμάκιο νοείται η προϋπηρεσία με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα σε οποιονδήποτε εργοδότη.

2. Η χρονική διάρκεια της εν λόγω προϋπηρεσίας αποδεικνύεται με βεβαίωση του Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης, ή με καρτέλα ή βιβλιάριο ενσήμων ή μηχανογραφημένα ένσημα.

3. Εάν από τα αναφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο 2, αποδεικνύεται πέραν της χρονικής διάρκειας, και η απασχόληση με ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα, τότε δεν απαιτείται η υποβολή άλλου δικαιολογητικού. Εάν δεν αποδεικνύεται, απαιτείται επιπλέον να υποβληθεί:
α. βεβαίωση του προηγούμενου εργοδότη από την οποία να αποδεικνύεται η απασχόληση με ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα ή
β. πρωτότυπα έγγραφα ή επικυρωμένα από τον ΟΑΕΔ αντίγραφα της αναγγελίας πρόσληψης και της αναγγελίας καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του εργαζόμενου ή της οικειοθελούς αποχώρησής του στον Ο.Α.Ε.Δ, από τον προηγούμενο εργοδότη, από τα οποία να αποδεικνύεται η απασχόληση με ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα ή
γ. τελεσίδικη δικαστική απόφαση με την οποία να έχει κριθεί η ύπαρξη απασχόλησης με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα.

4. Ειδικά για τους εργαζόμενους των μισθολογικών κατηγοριών ΤΥ και ΟΥ
α) που ασκούσαν πριν τη πρόσληψή τους στην Εταιρία το επάγγελμα του ραδιοηλεκτρολόγου Β’ ή
β) που έχουν τη θέση και εκτελούν την εργασία της συντήρησης κλιματιστικών μονάδων και ασκούσαν πριν την πρόσληψή τους στην Εταιρία το επάγγελμα του τεχνίτη ψυκτικού
γ) που έχουν τη θέση και εκτελούν την εργασία του Εναερίτη και ασκούσαν πριν την πρόσληψή τους στην Εταιρία το επάγγελμα του Εναερίτη
δ) που έχουν τη θέση και εκτελούν την εργασία του Λογιστή και ασκούσαν πριν την πρόσληψή τους στην Εταιρία το επάγγελμα του Λογιστή
ως προϋπηρεσία αναγνωρίζεται η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματος του ραδιοηλεκτρολόγου Β’ ή του τεχνίτη ψυκτικού, ή του Εναερίτη ή του Λογιστή ανάλογα με το αν συντρέχει η περίπτωση α ή β ή γ ή δ της παρούσας παραγράφου, εφόσον, με την προσκόμιση όλων των κατωτέρω πρωτότυπων ή θεωρημένων από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές δικαιολογητικών, αποδεικνύεται η ουσιαστική και όχι περιστασιακή άσκησή του:
i) έναρξη και διακοπή επαγγέλματος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ και
ii) αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων ή των βιβλίων εσόδων-εξόδων όλων των ετών που να αποδεικνύουν ουσιαστικό και όχι περιστασιακό εισόδημα από την άσκηση των ως άνω επαγγελμάτων και
iii) ένσημα ή βεβαίωση του ΤΕΒΕ για τη ασφαλιστική κάλυψη του εργαζομένου λόγω άσκησης των ως άνω επαγγελμάτων για το χρονικό διάστημα στο οποίο αφορά η αναγνώριση προϋπηρεσίας και
iv) σχετική άδεια, από τις αρμόδιες αρχές, για την άσκηση του επαγγέλματος του τεχνίτη ψυκτικού ή του ραδιοηλεκτρολόγου Β’ ή του Εναερίτη ή του Λογιστή, ανάλογα με το αν συντρέχει η περίπτωση α ή β ή γ ή δ της παρούσας παραγράφου.

5. Ειδικά για τους εργαζόμενους της μισθολογικής κατηγορίας ΤΥ1, ως προϋπηρεσία αναγνωρίζεται όλος ο χρόνος από την ημερομηνία εγγραφής τους στο ΤΕΕ και το ΤΣΜΕΔΕ.
6. Οι νεοπροσλαμβανόμενοι προσκομίζουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους στην ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα με αυτή για την οποία προσλαμβάνονται στην Εταιρία πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης εργασίας.
7. Η προσκόμιση των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου επιφέρει την ένταξη σε μισθολογικό κλιμάκιο βάσει της αναγνώρισης της προϋπηρεσίας από την 1η του επόμενου μήνα από την ημερομηνία κατάθεσης στην Εταιρία των σχετικών επίσημων δικαιολογητικών.»
Άρθρο 3
Ευδόκιμη Προϋπηρεσία Υπαλλήλων Γραφείου στην COSMOTE

Στους εργαζόμενους των μισθολογικών κατηγοριών ΥΔΕΛ ΣΕ και ΥΕ που έχουν ειδικότητα Υπαλλήλου Γραφείου σύμφωνα με τις καταστάσεις που υποβάλλονται στην Επιθεώρηση Εργασίας, δεν λαμβάνουν κανένα επίδομα θέσης και έχουν συμπληρώσει δώδεκα (12) έτη συνεχούς υπηρεσίας στην COSMOTE, χορηγείται μηνιαίο επίδομα ίσο με σαράντα (40) ευρώ.

Άρθρο 4
Παροχή για εργαζόμενους με τέκνα με ειδικές ανάγκες

Στους εργαζόμενους που έχουν τέκνα με πνευματική ή σωματική ή ψυχική αναπηρία η οποία πιστοποιείται σε ετήσια βάση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν.1483/1984, χορηγείται από 1.1.2008 μηνιαίο επίδομα ίσο με εβδομήντα (70) Ευρώ.
Η χορήγηση του ως άνω ποσού δεν διακόπτεται με την ενηλικίωση του τέκνου εφόσον ο εργαζόμενος γονέας υποβάλλει στην Εταιρία σε ετήσια βάση και υπεύθυνη δήλωση ότι το τέκνο δεν εργάζεται ή δεν έχει οποιοδήποτε εισόδημα και ότι συντηρείται από τον ίδιο.

Άρθρο 5
Επίδομα κλήσης- καταχώρησης στοιχείων σε εργαζόμενους του Τμήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Πιστώσεων Παρόχων-Αντιπροσώπων

Από 01.09.2008 το επίδομα του προσωπικού κέντρου κλήσης – καταχώρησης στοιχείων ύψους 10%, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 5 της ΕΣΣΕ 2006 – 2007, καταβάλλεται και σε εκείνους του εργαζόμενους του Τμήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Πιστώσεων Παρόχων-Αντιπροσώπων της Υποδιεύθυνσης Πιστωτικού Ελέγχου που σε όλη τη διάρκεια της εργασίας τους δέχονται ή πραγματοποιούν κλήσεις ή που δέχονται ή πραγματοποιούν κλήσεις και ταυτόχρονα καταχωρούν ή επεξεργάζονται ή υλοποιούν αιτήματα παρόχων-αντιπροσώπων ως κύριο αντικείμενο εργασίας.

Το επίδομα αυτό καταβάλλεται στους ως άνω εργαζόμενους με τα παραπάνω εργασιακά καθήκοντα μόνο κατά το διάστημα που έχουν τη θέση και εκτελούν την ως άνω περιγραφόμενη εργασία.Άρθρο 6
Αποζημιώσεις του Προσωπικού σε κατάσταση αναμονής - ετοιμότητας (stand by)
Από 1.1.2009 oι αποζημιώσεις του Προσωπικού που βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής –ετοιμότητας ορίζονται ως εξής:
• Κατάσταση αναμονής - ετοιμότητας (stand by) από Δευτέρα έως Παρασκευή 1,10 ευρώ ανά ώρα.
• Κατάσταση αναμονής – ετοιμότητας (stand by) για Σάββατο και Κυριακή 2,00 ευρώ ανά ώρα.
• Κατάσταση αναμονής - ετοιμότητας (stand by) για τις Αργίες 2,40 ευρώ ανά ώρα.
Ο χρόνος αναμονής-ετοιμότητας δεν αποτελεί χρόνο εργασίας.
Η αμοιβή για την εργασία για άρση βλάβης κατά τη διάρκεια της κατάστασης αναμονής – ετοιμότητας (call out) ανέρχεται στο ποσό των 16 ευρώ ανά ώρα.

Άρθρο 7
Δαπάνη Φύλαξης παιδιών
Από 1.1.2009 η Δαπάνη Φύλαξης παιδιών όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 7 της ΕΣΣΕ 2006-2007 ανέρχεται στο ποσό των 280 ευρώ.

Άρθρο 8
Αποζημίωση για χρόνο μετακίνησης εκτός έδρας
Σε περίπτωση που εργαζόμενοι της Εταιρίας μετακινούνται εκτός ωραρίου για να προσφέρουν εργασία εκτός έδρας, από 1.9.2008 θα λαμβάνουν αποζημίωση για τον χρόνο μετακίνησής τους ίση με το 25% του ωρομισθίου ανά ώρα μετακίνησης. Σε περίπτωση που η μετακίνηση πραγματοποιείται με αεροπλάνο, από 1.9.2008 θα καταβάλλεται αποζημίωση μετακίνησης για μία ώρα, ανεξαρτήτως της διάρκειας της πτήσης.
Ο χρόνος μετακίνησης δεν αποτελεί χρόνο εργασίας

Άρθρο 9
Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εκτός έδρας
Οι εργαζόμενοι της Εταιρίας που εργάζονται εκτός έδρας υπερωριακά με προέγκριση του Προϊσταμένου τους, σύμφωνα με τη διαδικασία της Εταιρίας, αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας περί υπερωριακής απασχόλησης.

Άρθρο 10
Μικτή Επιτροπή Διαβούλευσης
Η Μικτή Επιτροπή Διαβούλευσης θα εξετάσει μέχρι τον Απρίλιο του 2009 τη δυνατότητα συνεργασίας με τραπεζικό οργανισμό για την χορήγηση δανείων σε εργαζόμενους στην Εταιρία, με ευνοϊκότερους της αγοράς όρους.

Άρθρο 11
Βραβεία Αριστείας
Η Εταιρία θα επιβραβεύει τα τέκνα των εργαζομένων της που φοιτούν σε δημόσια ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) και αποκτούν πτυχίο με βαθμολογία «Άριστα», καθώς και τους αποφοίτους λυκείου που συγκεντρώνουν στο απολυτήριο λυκείου βαθμολογία «Άριστα», ως εξής:
• Για απόκτηση Πτυχίου ΑΕΙ με «Άριστα», χρηματικό βραβείο 400 ευρώ.
• Για απόκτηση Πτυχίου ΤΕΙ με «Άριστα», χρηματικό βραβείο 300 ευρώ.
• Για απόκτηση Απολυτηρίου Λυκείου με «Άριστα», χρηματικό βραβείο 200 ευρώ.


Άρθρο 12
Εργασία πέραν του συμβατικού εβδομαδιαίου ωραρίου

Το άρθρο 18 της ΕΣΣΕ 2006-2007 με τίτλο «Υπερωριακή Απασχόληση» τροποποιείται ως ακολούθως:
«Εργασία πέραν του συμβατικού εβδομαδιαίου ωραρίου
Για την πραγματοποίηση εργασίας πέραν του συμβατικού εβδομαδιαίου ωραρίου απαιτείται προηγούμενη έγκριση του αρμόδιου Προϊσταμένου σύμφωνα με τη διαδικασία της Εταιρίας. Η εργασία αυτή αποζημιώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.»

Άρθρο 13
Άδεια φροντίδας παιδιού

13.1. Από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας ΕΣΣΕ 2008 – 2009, το άρθρο 11 της ΕΣΣΕ 2006-2007 με τίτλο «Άδεια φροντίδας παιδιού» τροποποιείται ως ακολούθως:

«Στις εργαζόμενες μητέρες, για το θηλασμό και για τις αυξημένες φροντίδες που απαιτούνται για την ανατροφή του παιδιού, αμέσως μετά τη λήξη της άδειας τοκετού, χορηγείται μειωμένο ωράριο εργασίας κατά μία ώρα ανά ημέρα για διάστημα τριών ετών. Εφόσον το επιτρέπουν οι υπηρεσιακές ανάγκες, είναι δυνατή η μείωση του ημερήσιου χρόνου εργασίας για δυο ώρες ανά ημέρα για ενάμιση έτος.

Κατά την εφαρμογή του μειωμένου ωραρίου (μία ή δύο ώρες ανά ημέρα) η εργαζόμενη έχει δικαίωμα να προσέρχεται αργότερα στην υπηρεσία της ή να αποχωρεί νωρίτερα, εφόσον προηγουμένως έχει δηλώσει στην υπηρεσία της ότι θα κάνει χρήση μειωμένου ωραρίου (για μια ή δύο ώρες ανά ημέρα) και για το χρονικό διάστημα που θα αφορά στο μειωμένο ωράριο.

Τη χρήση του ως άνω μειωμένου ωραρίου με τους ίδιους ως άνω όρους και προϋποθέσεις δικαιούται και ο εργαζόμενος πατέρας εφόσον δεν κάνει χρήση αυτού η εργαζόμενη μητέρα, προσκομίζοντας στην Εταιρία σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού.

Σε περίπτωση που και οι δυο γονείς εργάζονται στην Εταιρία για τη χρήση του ως άνω μειωμένου ωραρίου από τον πατέρα απαιτείται δήλωση της εργαζόμενης μητέρας ότι δε θα κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου η οποία και θα υποβάλλεται στη Γενική Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού της Εταιρίας.

Το δικαίωμα χρήσης του ως άνω μειωμένου ωραρίου έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας έως έξι ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους που ισχύουν για τους φυσικούς γονείς με χρονική αφετηρία της έναρξης του μειωμένου ωραρίου, την ημερομηνία της επίσημης υιοθεσίας όπως αυτή προκύπτει από τις ισχύουσες διατάξεις.

Αντί του μειωμένου ωραρίου εργασίας είναι δυνατή η χορήγηση στην εργαζόμενη μητέρα ή στον εργαζόμενο πατέρα, εξάμηνης διαρκούς άδειας φροντίδας παιδιού αμέσως μετά τη λήξη της άδειας τοκετού. Το μειωμένο ωράριο και η διαρκής άδεια φροντίδας παιδιού θεωρούνται και αμείβονται ως χρόνος εργασίας.
Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος πατέρας υποβάλλει αίτημα για να του χορηγηθεί εξάμηνη διαρκής άδεια φροντίδας, οφείλει να προσκομίσει βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας ότι δεν λαμβάνει την άδεια φροντίδας παιδιού υπό οιαδήποτε μορφή.

Το δικαίωμα χρήσης της διαρκούς άδειας φροντίδας παιδιού έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας έως έξι ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους που ισχύουν για τους φυσικούς γονείς με χρονική αφετηρία της έναρξης της διαρκούς άδειας φροντίδας παιδιού, την ημερομηνία της επίσημης υιοθεσίας, όπως αυτή προκύπτει από τις ισχύουσες διατάξεις.

Η Εταιρία θα φροντίζει για την ενημέρωση των εργαζομένων που κάνουν χρήση της ως άνω εξάμηνης διαρκούς άδειας φροντίδας παιδιού, μετά την επάνοδό τους στην εργασία, σχετικά με τυχόν νέες διαδικασίες που εφαρμόζονται στην Εταιρία και τυχόν σεμινάρια που θα πραγματοποιηθούν και αφορούν θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους. Τόσο το είδος των σεμιναρίων καθώς και τα πρόσωπα που θα παρακολουθούν τα σεμινάρια αυτά θα αποφασίζονται από την Εταιρία.

Μετά από αίτημα του εργαζόμενου, εφόσον το επιτρέπουν οι υπηρεσιακές ανάγκες, η άδεια φροντίδας παιδιού μπορεί, αντί του μειωμένου ωραρίου ή της διαρκούς εξάμηνης άδειας φροντίδας παιδιού, να χορηγηθεί για χρονικό διάστημα ενάμιση έτους με τη μορφή μιας σταθερής ημέρας άδειας την εβδομάδα.

Σε περίπτωση απόκτησης παιδιού με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, οι αποκτώντες γονείς δικαιούνται τις άδειες που αφορούν τη φροντίδα και την ανατροφή του παιδιού σύμφωνα με το παρόν άρθρο.»

Άρθρο 14
Θέματα συνδυασμού Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής
Με σκοπό την περαιτέρω διευκόλυνση τους κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης, οι έγκυες εργαζόμενες δεν θα τοποθετούνται σε « κατάσταση αναμονής-ετοιμότητας (stand by)».
Άρθρο 15
Μονογονεϊκές Οικογένειες
Στους εργαζόμενους-ες γονείς οι οποίοι έχουν την επιμέλεια των παιδιών τους ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών συμπληρωμένων και είναι χήροι, ή άγαμοι ή διαζευγμένοι, χορηγείται άδεια, με αποδοχές, επτά (7) εργασίμων ημερών τον χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Η ως άνω άδεια προσαυξάνεται συνολικά κατά δύο (2) εργάσιμες ημέρες το χρόνο για τους ως άνω αναφερόμενους γονείς, οι οποίοι έχουν την επιμέλεια τριών ή περισσότερων παιδιών ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών συμπληρωμένων. Η άδεια αυτή χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά, μετά από συνεννόηση με την Εταιρία και σύμφωνα με τις ανάγκες του εργαζόμενου γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της κανονικής του άδειας.

Άρθρο 16
Σχέσεις Εταιρίας και Συλλόγου Εργαζομένων
Το άρθρο 17 της ΕΣΣΕ 2006-2007 τροποποιείται ως ακολούθως:

Οι εκπρόσωποι της Εταιρίας και του Συλλόγου Εργαζομένων καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη διατήρηση κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και εποικοδομητικής αντιμετώπισης των εργασιακών θεμάτων.

Η Εταιρία ενημερώνει όλους τους νεοπροσλαμβανόμενους για τις ΕΣΣΕ που ισχύουν κατά την πρόσληψή τους. Τα πλήρη κείμενα των ΕΣΣΕ που ισχύουν στην Εταιρία βρίσκονται ανηρτημένα στην εταιρική εσωτερική ιστοσελίδα ( intranet) που διαθέτει η Εταιρία.
Ο Σύλλογος Εργαζομένων δικαιούται να ζητήσει από την Εταιρία πλήρη και ακριβή πληροφόρηση καθώς και την παροχή όλων των στοιχείων που είναι αναγκαία για τη διευκόλυνση των διαπραγματεύσεων των υπό συζήτηση θεμάτων και αναφέρονται στην οικονομική κατάσταση, την οικονομική πολιτική και την πολιτική προσωπικού της επιχείρησης. Επίσης η Εταιρία ενημερώνει τον Σύλλογο εργαζομένων για θέματα όπως η εισαγωγή και η χρήση νέων τεχνολογιών, τυχόν προγράμματα επιμόρφωσης των εργαζομένων, θέματα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους.
Η Εταιρία δεν έχει υποχρέωση να πληροφορεί τον Σύλλογο των Εργαζομένων για θέματα που χαρακτηρίζονται απόρρητα από την ισχύουσα νομοθεσία. Τα μέλη του Δ.Σ του Συλλόγου Εργαζομένων έχουν την υποχρέωση να τηρούν την εμπιστευτικότητα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Ν.1876/1990 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του Ν. 1767/1988.
Άρθρο 17
Λοιπές διατάξεις

17.1 Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της ΕΣΣΕ 2004-2005 και της ΕΣΣΕ 2006-2007 που δεν τροποποιούνται με την παρούσα.
17.2 Ο Κανονισμός Εργασίας που καταρτίστηκε με την Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση της 13.6.2002 διατηρείται σε ισχύ.
17.3. Για όσους εργαζόμενους προκύπτει αύξηση, σε εφαρμογή των όρων της παρούσας ΕΣΣΕ, η σχετική διαφορά θα καταβληθεί στο σύνολό της, το αργότερο έως και 30.09.2008.
17.4. Όπου απαιτείται η προσκόμιση από τους εργαζόμενους επίσημων δικαιολογητικών για την αναγνώριση οικονομικών δικαιωμάτων στο πλαίσιο της παρούσας ΕΣΣΕ η αναγνώριση αυτών των δικαιωμάτων θα πραγματοποιείται, εκτός αν άλλως ορίζεται ρητά στη παρούσα ΕΣΣΕ, από την 1η του επόμενου μήνα από την ημερομηνία κατάθεσης των σχετικών επίσημων δικαιολογητικών στην Εταιρία και δεν θα έχει αναδρομική ισχύ.
17.5. Ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής και εργασίας που προβλέπονται από όρους ατομικής σύμβασης εργασίας, νόμους, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις δεν θίγονται.


Άρθρο 18
Ισχύς
Η παρούσα ΕΣΣΕ 2008-2009 ισχύει από την 01.01.2008, πλην αν άλλως ρητά αναφέρεται σε επιμέρους άρθρα και ρυθμίσεις αυτής.

Η παρούσα ΕΣΣΕ συντάχθηκε σε έξι όμοια πρωτότυπα. Ένα από αυτά έλαβαν οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Εργαζομένων και πέντε η Διοίκηση της Εταιρίας η οποία και θα επιμεληθεί τη νόμιμη κατάθεση της παρούσας ΕΣΣΕ στις κατά νόμο αρμόδιες αρχές (π.χ. Επιθεώρηση Εργασίας, Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την COSMOTE Για το Σύλλογο Εργαζομένων


Μ. ΤΣΑΜΑΖ Δ. ΜΑΚΡΗ Δ. ΤΣΙΓΚΡΕΛΗ

Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2008

Ανοιχτή Επιστολή

Πρωτοβουλία
Εργαζομένων στην Cosmote
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Aθήνα 4/7/2008


ΠΡΟΣ:
1) Εκτελεστική Επιτροπή ΟΜΕ – ΟΤΕ
2) Δ.Σ. ΟΜΕ - ΟΤΕ
3) Δ.Σ. Εργαζομένων COSMOTEΣυναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Σας κάνουμε γνωστό ότι η διοίκηση της Cosmote, ήδη από τον προηγούμενο μήνα εφαρμόζει το σύστημα : «Μοντέλο Οικογενειών Θέσεων και Επιπέδων της Cosmote».

Σύμφωνα μ΄αυτό, ο κάθε υπάλληλος τοποθετείται σ΄ένα επίπεδο από το 1-4, βάσει του απόλυτου διευθυντικού δικαιώματος. Αγνοούνται: πτυχία, προϋπηρεσίες, αξιολογήσεις. Όπως αναφέρεται …σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε με τη συμμετοχή στελεχών της εταιρίας και στη συνέχεια εγκρίθηκε από την ανώτατη διοίκηση ως το σύστημα που θα έχει εφαρμογή σε όλες τις εταιρίες του Ομίλου Cosmote.

Πίσω από αυτό κρύβεται η καταστρατήγηση της ΕΣΣΕ. Μην ξεχνάμε και σε τι καιρούς ζούμε: καταστρατήγηση συλλογικών συμβάσεων στην ΟΤΟΕ και διεθνώς.

Καλούμε την Ομοσπονδία να τοποθετηθεί και να πάρει άμεση απόφαση για τα παραπάνω.Για την Πρωτοβουλία Εργαζομένων στην Cosmote.
Ολυμπία Βαλσαμή
Μέλος Δ.Σ. ΟΜΕ - ΟΤΕ