Παρασκευή, 16 Απριλίου 2010

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ - ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (μειοψηφική)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ “Συλλόγου Εργαζομένων στην Cosmote”ΑΡΘΡΟ 1ο
Ίδρυση-επωνυμία-έδραΙδρύεται πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία “Σύλλογος Εργαζομένων στην Cosmote”, με έδρα την Αθήνα.ΑΡΘΡΟ 2ο
Σκοποί του Συλλόγου

Σκοποί του Συλλόγου είναι:

Η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, συνδικαλιστικών και κοινωνικών συμφερόντων των εργαζομένων.

Η ανάπτυξη του μορφωτικού τους επιπέδου και η συνένωση όλων των εργαζομένων της επιχείρησης, με στενούς δεσμούς αλληλεγγύης και συναδελφικότητας και η ενότητά τους, για την από κοινού διεκδίκηση των αιτημάτων.

Η αλληλεγγύη και ο συντονισμός των προσπαθειών με άλλες εργατικές συνδικαλιστικές οργανώσεις και τους εργαζόμενους όλης της Ελλάδος, όλης της Ευρώπης και όλου του κόσμου, για την υπεράσπιση των δίκαιων αιτημάτων.

Η διεκδίκηση, η κατοχύρωση και η υπεράσπιση των δημοκρατικών και συνδικαλιστικών ελευθεριών, καθώς και η ενεργός συμμετοχή στους κοινωνικούς αγώνες.


ΑΡΘΡΟ 3ο


Μέσα προώθησης των σκοπών

Η επίτευξη των σκοπών του σωματείου θα επιδιωχθεί κύρια:

α. Με την συσπείρωση και δραστηριοποίηση όλων των εργαζομένων της επιχείρησης στο σωματείο.

β. Με την συνεχή ενημέρωση των μελών του, με την κυκλοφορία εντύπων, με την οργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων, ημερίδων, σεμιναρίων, λέσχης, αναγνωστηρίου, βιβλιοθήκης ή ότι άλλο θα συμβάλει στην ανύψωση του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών και στην ανάπτυξη της ταξικής συνειδητοποίησης τους.

γ. Με τη συμμετοχή τους σε κάθε μορφής συνδικαλιστική πάλη και γενικότερα στους αγώνες του λαού, για βελτίωση της θέσης τους ή σαν έκφραση αλληλεγγύης στους αγώνες όλων των εργαζομένων.

δ. Με την υπογραφή συμβάσεων εργασίας, με ελεύθερες διαπραγματεύσεις.

ε. Με τις παραστάσεις και αναφορές στις διοικητικές αρχές για κάθε ζήτημα που αφορά τους σκοπούς και τα μέλη , σχετικά με παραβιάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

στ. Με την ίδρυση καταναλωτικού ή πιστωτικού συνεταιρισμού.

ζ. Με την δημιουργία ειδικού κεφαλαίου, για την εξυπηρέτηση των σκοπών αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας.ΑΡΘΡΟ 4ο


Μέλη-Εγγραφή μελών

Κάθε εργαζόμενος με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην εταιρεία Cosmote και στις επιχειρήσεις του ομίλου Cosmote, ανεξαρτήτως ηλικίας και εθνικότητας, που έχει συμπληρώσει δίμηνη απασχόληση, έχει δικαίωμα να γίνει μέλος του σωματείου.

Επιτρέπεται η συμμετοχή μέλους στο σωματείο του κλάδου ή και της ειδικότητας του.

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή μέλους σε άλλο επιχειρησιακό σωματείο στον όμιλο ΟΤΕ και COSMOTE. Το υποψήφιο μέλος εγγράφεται στο σωματείο μετά από αίτηση που υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο, στην οποία πρέπει να αναφέρει ότι δεν είναι μέλος άλλου σωματείου στον όμιλο Cosmote και ΟΤΕ, και ότι αποδέχεται τους όρους του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αποφασίσει στην πρώτη, μετά την υποβολή της αίτησης, συνεδρίασή του. Εάν το Δ.Σ. απορρίψει την αίτηση ή μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της δεν γνωστοποιηθεί απόφαση του Δ.Σ. για αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης στον αιτούντα , αυτός έχει δικαίωμα, ανεξάρτητα από την δυνατότητα δικαστικής προσφυγής, να προσφύγει στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση που αποφασίζει οριστικά.

Η προσφυγή στην Γ.Σ. δεν αναστέλλει τις συνέπειες της απόφασης του Δ.Σ., μέχρι την ανάκλησή της από τη Γ.Σ. ή από το Δικαστήριο.

Μέλη δεν μπορούν να γίνουν διευθυντικά στελέχη της επιχείρησης.


ΑΡΘΡΟ 5ο


Δικαιώματα-υποχρεώσεις μελών

Τα μέλη του σωματείου είναι μεταξύ τους ισότιμα, έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Έχουν δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, εφόσον είναι ταμειακά τακτοποιημένα. Έχουν το δικαίωμα του λόγου, του ελέγχου, της κριτικής στις Γενικές Συνελεύσεις. Επίσης έχουν το δικαίωμα της τακτικής ενημέρωσης, για όλη την πορεία των υποθέσεων του σωματείου, να λαμβάνουν γνώση και να παίρνουν αντίγραφα των βιβλίων του Σωματείου. Ακόμα μπορούν να υποβάλλουν έγγραφες και προφορικές προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Τα μέλη έχουν υποχρέωση να προσέρχονται στις Γενικές Συνελεύσεις, να αναλαμβάνουν με προθυμία κάθε απασχόληση ή εργασία που τους αναθέτει η Γ.Σ. ή το Δ.Σ. ή με την συμμετοχή τους σε επιτροπές. Να τηρούν το παρόν καταστατικό και τις αποφάσεις των οργάνων του Συλλόγου και των Γενικών Συνελεύσεων, σε πνεύμα ενότητας και αλληλεγγύης.

Τα μέλη υποχρεούνται να πληρώνουν τακτικά τη συνδρομή τους στο σωματείο καθώς και κάθε άλλο έκτακτο χρηματικό ποσό που ορίζεται κατά τις διατάξεις του Καταστατικού.

Τα μέλη του σωματείου, σε περίπτωση αποχώρησής τους από αυτό, υποχρεούνται να καταβάλουν τις μέχρι της αποχώρησής τους οφειλόμενες συνδρομές.ΑΡΘΡΟ 6ο


Ποινές-Διαγραφή μελών

Μέλος που η συμπεριφορά του είναι ασυμβίβαστη με τις διατάξεις του καταστατικού και του νόμου, που οι πράξεις του μπορούν να επιφέρουν βλάβη στα συμφέροντα του σωματείου, που δεν πειθαρχούν στις αποφάσεις των οργάνων του σωματείου, αξιολογείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Στη συνέχεια προειδοποιείται, με έγγραφο του Δ.Σ. και τέλος, διαγράφεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ..

Το Δ.Σ., τουλάχιστον 15 ημέρες πριν να εισηγηθεί απόφαση διαγραφής μέλους, υποχρεούται να καλέσει το μέλος που δικαιούται να εκθέσει τις απόψεις του.

Σε περίπτωση που το μέλος, αν και κλήθηκε αποδεδειγμένα, δεν προσέλθει, για να υπερασπιστεί τον εαυτό του, το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρεί στην εισήγησή του στη Γεν. Συνέλευση, για λήψη απόφασης.

Το υπό διαγραφή μέλος καλείται να παραστεί στη Γενική Συνέλευση και να εκθέσει σύντομα τις απόψεις του.

Τα παραπάνω ισχύουν ανεξάρτητα από το δικαίωμα που έχει το μέλος να προσφύγει το δικαστήριο.

Μέλος, που έχει πάψει για 6μήνες να απασχολείται στην επιχείρηση (άνευ αποδοχών) δεν διαγράφεται μόνο γι’αυτόν τον λόγο.

Μέλος που απολύθηκε από την επιχείρηση δεν διαγράφεται, μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

Διαγραμμένο μέλος επαναγράφεται, μετά την άρση των λόγων που επέβαλαν την διαγραφή του.

Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει οποτεδήποτε από τον Σύλλογο με έγγραφη δήλωσή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούται να εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις του.

Εκτός από την διαγραφή μπορούν να επιβληθούν ποινές ανάλογα με την σοβαρότητα της πράξης ή παράλειψης όπως:

α) παρατήρηση, β) επίπληξη γ) μομφή


ΑΡΘΡΟ 7ο
Πόροι

Πόροι του συλλόγου είναι:

α. Η μηνιαία συνδρομή των μελών. Το ποσό αυτό αυξομειώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

β. Οι εθελοντικές εισφορές των μελών.

γ. Τα εισοδήματα από την αξιοποίηση της περιουσίας του συλλόγου.

δ. Τα έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, όπως και από διάφορες εκδηλώσεις και εορτές.

ε. Οι νόμιμες επιχορηγήσεις από την Εργατική Εστία κ.α. οργανισμούς.

στ. Οι έκτακτες εισφορές που επιβάλλονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και φέρονται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

ζ. Η απόκτηση από το Σύλλογο, από επαχθή αιτία (αγορά, ανταλλαγή κλπ.) κινητών ή ακινήτων, η αξία των οποίων υπερβαίνει το ¼ των εισφορών των μελών του αμέσως προηγούμενου έτους, γίνεται μόνο ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτή.ΑΡΘΡΟ 8ο


Βιβλία του σωματείου

Το σωματείο τηρεί τα ακόλουθα βιβλία, που αριθμούνται και θεωρούνται, από το Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας του, πριν αρχίσουν να χρησιμοποιούνται.

α. Μητρώου μελών στο οποίο, κατά αύξοντα αριθμό, αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, το όνομα πατρός, η δ/νση κατοικίας, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας, το τμήμα και η δ/νση εργασίας, η ημερομηνία εγγραφής και η ημερομηνία διαγραφής κάθε μέλους και οι αποφάσεις αυτών.

β. Πρακτικών συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μελών

γ. Περιουσίας, όπου αναγράφεται λεπτομερώς όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία του Συλλόγου.

δ. Πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε. Εισπράξεων και πληρωμών, στο οποίο καταχωρούνται τακτικά κατά χρονολογική σειρά, όλες οι εισπράξεις και οι πληρωμές.

στ. Πρακτικών συνεδριάσεων της Ελεγκτικής Επιτροπής.

ζ. Πρακτικών συνεδριάσεων της Εφορευτικής Επιτροπής.

η. Εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων, e-mail, επιστολών, fax, ανακοινώσεις, δελτία τύπου κλπ στο οποίο καταχωρούνται τακτικά κατά χρονολογική σειρά.

Τηρεί επίσης γραμμάτια εισπράξεων και εντάλματα πληρωμών, που αριθμούνται και θεωρούνται από την Εξελεγκτική Επιτροπή, πριν την χρησιμοποίησή τους.

Κάθε μέλος του Συλλόγου έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση και να παίρνει αντίγραφα του περιεχομένου των βιβλίων ύστερα από έγγραφη αίτησή του.

Τα μέλη του Δ.Σ. έχουν το δικαίωμα να ζητούν και να παίρνουν αντίγραφα των πρακτικών και όλων των περιεχομένων των βιβλίων εντός 10 ημερών.ΑΡΘΡΟ 9ο
Όργανα


Τα Όργανα του σωματείου είναι:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

2. Η Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.)

3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Εξ.Ε.)

4. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.)

5. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)

6. Οι τοπικές Εφορευτικές ΕπιτροπέςΑΡΘΡΟ 10ο
Διοικητικό Συμβούλιο

Το σωματείο διοικείται από δεκατριαμελές Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου η θητεία είναι τριετής. Το δεκατριαμελές Δ.Σ. έχει αναπληρωματικά μέλη από τους κατά σειρά επιλαχόντες κάθε συνδυασμού, κατά αναλογία της δύναμής του ή σε περίπτωση ενιαίου ψηφοδελτίου, τους κατά σειρά επιτυχίας.

Το νεοεκλεγέν Δ.Σ. συνέρχεται μέσα σε οκτώ ημέρες, από την ημερομηνία των εκλογών και εκλέγει μεταξύ των μελών της Ε.Ε., με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, τον Γραμματέα Οργανωτικού, τον Γραμματέα Οικονομικών και τον Γραμματέα Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων. Η Εκτελεστική Επιτροπή εκλέγεται από τα μέλη του Δ.Σ. με απόλυτη αναλογία της δύναμης των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων στο Δ.Σ.

Οι ιδιότητες Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γεν.Γραμματέα, Αναπλ.Γεν.Γραμματέα, Γραμματέα Οργανωτικού, Γραμματέα Οικονομικών και Γραμματέα Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν.

Σύμβουλος ο οποίος έχει διανύσει συνολικά τρεις θητείες σε ένα ή περισσότερα από τα αξιώματα του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γεν.Γραμματέα, Αναπλ.Γεν.Γραμματέα, Γραμματέα Οργανωτικού, Γραμματέα Οικονομικών και Γραμματέα Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, δε δικαιούται να υποβάλει εκ νέου υποψηφιότητα για εκλογή σε ένα από τα ανωτέρω αξιώματα. Ως ΄θητεία΄ νοείται το χρονικό διάστημα έως τρία έτη, από τη νόμιμη εκλογή μέχρι την με οποιοδήποτε τρόπο απομάκρυνση από το αξίωμα. Σε περίπτωση που το ανωτέρω κώλυμα συντρέχει στο πρόσωπο τουλάχιστον εννέα εκλεγέντων συμβούλων, τότε κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η υποβολή υποψηφιοτήτων από όλους για τα ανωτέρω αξιώματα.

Η πρώτη αυτή συνεδρίαση του Δ.Σ. συγκαλείται με ευθύνη του πλειονοψηφήσαντος συμβούλου. Προεδρεύει σε αυτή ο σύμβουλος που πήρε περισσότερους σταυρούς προτίμησης.

Μετά την συγκρότησή του σε σώμα, συνέρχεται σε κοινή συνεδρίαση με το προηγούμενο Δ.Σ. και παραλαμβάνει τα έγγραφα και τα περιουσιακά στοιχεία του σωματείου, υπογράφοντας σχετικό πρακτικό παραλαβής και παράδοσης. Με την πράξη αυτή λήγει οριστικά η θητεία του παλαιού Διοικητικού Συμβουλίου.


ΑΡΘΡΟ 11ο
Λειτουργία-Καθήκοντα Διοικητικού Συμβουλίου

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα, έκτακτα δε όταν κριθεί αναγκαίο ή το ζητήσουν τουλάχιστον 4 σύμβουλοι αναφέροντες και τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Σε αυτήν την περίπτωση ο Πρόεδρος μαζί με τον Γεν. Γραμματέα υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Δ.Σ. μέσα σε δύο μέρες, εκτός εάν λόγω κατεπείγοντος υπάρχει άλλο αίτημα.

Οι τακτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ. γίνονται με πρόσκληση του Προέδρου ή του νόμιμου αναπληρωτή του. Στις προσκλήσεις, που γνωστοποιούνται 48 τουλάχιστον ώρες νωρίτερα, την ίδια μέρα, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση προς τα μέλη, αναγράφονται υποχρεωτικά τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Θέματα για την επόμενη συνεδρίαση, μπορούν να προτείνουν εγγράφως και όλα τα μέλη του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες οι μισοί και ένας των μελών του, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου.

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνονται με φανερή ψηφοφορία, εφόσον δεν προβλέπεται αλλιώς από το καταστατικό ή το νόμο (συγκρότηση Δ.Σ., εκλογή μελών Ε.Ε., κήρυξη απεργίας και προσωπικά ζητήματα) και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που παραβρίσκονται.

Η ψήφος του Προέδρου ή του προεδρεύοντας δεν είναι διπλή.

Θέματα εκτός της ημερησίας διάταξης μπορούν να συζητηθούν αν το ζητήσουν 4 τουλάχιστον μέλη.

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. καταχωρούνται στα πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τους συμβούλους που συμμετείχαν στη συνεδρίαση, αφού διαβαστούν, στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης.

Τα μέλη του Δ.Σ. είναι υπεύθυνα προσωπικά και αλληλέγγυα απέναντι στο σωματείο και μπορούν να ανακληθούν από την τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Το 1/10 των ταμειακώς εντάξει μελών του σωματείου μπορεί να υποβάλλει στην Γ.Σ. θέμα για ημερήσια διάταξη, πρόταση μομφής ή ανάκληση μέλους ή μελών του Δ.Σ.

Σε περίπτωση που θα καθαιρεθεί ολόκληρο το Δ.Σ. ή τόσοι Σύμβουλοι που ο υπόλοιπος αριθμός δεν αποτελεί απαρτία, για τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., στην ίδια Γενική Συνέλευση εκλέγεται Εφορευτική Επιτροπή, για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. ή για συμπλήρωση των κενών θέσεων, σύμφωνα με το κεφάλαιο περί αρχαιρεσιών.

Το Δ.Σ. έχει αποφασιστικό χαρακτήρα. Διοικεί το σωματείο με βάση το καταστατικό και το νόμο. Διαχειρίζεται την περιουσία του σωματείου, εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ.. Σε κάθε συνάντηση του Δ.Σ. με τη Διοίκηση της εταιρείας ή/και των εταιρειών του Ομίλου ή/και εκπροσώπους αυτών, καλούνται υποχρεωτικά, με ευθύνη του Προέδρου και του Γεν.Γραμματέα, ένας σύμβουλος από κάθε συνδυασμό που έχει εκλέξει μέλη στο Δ.Σ. ή και κάθε μεμονωμένο σύμβουλο. Προγραμματίζει και συντονίζει τη δουλειά του σωματείου, ακόμη και βοηθούμενο από βοηθητικές επιτροπές, που έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα.

Το Δ.Σ. μπορεί να αποφασίζει την κήρυξη απεργίας, στάσεων εργασίας και γενικά κάθε μορφή αγωνιστικής κινητοποίησης (με μυστική ψηφοφορία).

Οι σύμβουλοι δεν ευθύνονται, μόνο για αποφάσεις που έλαβε το Δ.Σ. σε συνεδριάσεις στις οποίες δεν παραβρίσκονται ή αν παραβρίσκονταν διαφώνησαν και η διαφωνία τους καταχωρήθηκε στα πρακτικά.ΑΡΘΡΟ 12ο
Λειτουργία-Καθήκοντα Εκτελεστικής Επιτροπής

Η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, τακτικά κάθε 15 ημέρες και έκτακτα οσάκις κριθεί απαραίτητο, με πρόσκληση του προέδρου είτε με αίτηση τριών μελών της, έχει απαρτία με την παρουσία τεσσάρων μελών της, οι δε αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία και τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της η Εκτελεστική Επιτροπή αναπτύσσει πρωτοβουλίες μέσα στα όρια του Καταστατικού, των αποφάσεων και κατευθύνσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Εκτελεστική Επιτροπή μεριμνά για τις εισηγήσεις-προετοιμασία των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης του Δ.Σ. και της Γεν. Συνέλευσης.


ΑΡΘΡΟ 13ο
ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.-Ε.Ε.

Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας ενός μέλους του Δ.Σ. από τρεις συνεχόμενες τακτικές συνεδριάσεις, τούτο εκπίπτει αυτοδικαίως από την ιδιότητά του αυτή. Το δικαιολογημένο ή μη της απουσίας κρίνει το Δ.Σ., με παρουσία τουλάχιστον των 3/4 των μελών του και με πλειοψηφία τουλάχιστον των 2/3 των παρόντων. Στη σχετική ψηφοφορία δεν λαμβάνει μέρος το απουσιάσαν μέλος.

Σε περίπτωση που κενωθεί μία έδρα, αυτή καλύπτεται από αναπληρωματικό μέλος του αντίστοιχου συνδυασμού. Εφόσον δεν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος διενεργούνται το ταχύτερο δυνατόν συμπληρωματικές αρχαιρεσίες για το υπόλοιπο μέχρι λήξεως της θητείας χρόνο. Μέχρι τη διεξαγωγή των συμπληρωματικών αρχαιρεσιών το Δ.Σ. λειτουργεί με την απαιτούμενη καταστατική απαρτία.

Αρμοδιότητες μελών Εκτελεστικής Επιτροπής
ΑΡΘΡΟ 14ο
Πρόεδρος Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος μαζί με τον Γενικό Γραμματέα εκπροσωπούν το σωματείο σε όλες τις σχέσεις του και ενώπιον κάθε Αρχής ή Δικαστηρίου και δεσμεύει το σωματείο ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.. Αυτό δεν αναιρεί την οφειλόμενη εκπροσώπηση κάθε μέλους του Δ.Σ. απέναντι σε φυσικό πρόσωπο ή και στην εργοδοσία.

Ο Πρόεδρος μαζί με τον Γενικό Γραμματέα καλεί το Δ.Σ. σε συνεδρίαση, προεδρεύει σ’ αυτές και τις διευθύνει. Βάζει σε ψηφοφορία τις αντιπροτάσεις, τροποποιήσεις και προτάσεις όπως διαμορφώθηκαν και γενικά κάνει ότι απαιτείται για τη σωστή λειτουργία του Δ.Σ. Επίσης υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα τα έγγραφα του σωματείου, τα πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ. , τα εντάλματα πληρωμών, αποδείξεις εισπράξεων, επιταγές και όλα τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διαχείριση των εσόδων και της περιουσίας του σωματείου.

Φροντίζει για τη εφαρμογή του Καταστατικού και των αποφάσεων της ΕΕ., του Δ.Σ. και των Γ.Σ.

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, σ’ όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.


ΑΡΘΡΟ 15ο
Γεν.Γραμματέας

Ο Γενικός Γραμματέας εκτός από τα παραπάνω κοινά καθήκοντά του με τον Πρόεδρο, διευθύνει τα γραφεία του σωματείου και είναι υπεύθυνος για την καλή κατάστασή τους, έχει την ευθύνη για την ομαλή και κανονική λειτουργία τους, φυλάει το αρχείο και τη σφραγίδα του σωματείου, κρατάει το πρωτόκολλο και την αλληλογραφία, παρακολουθεί και ελέγχει τον πρακτικογράφο (αν υπάρχει), κρατάει τα αναγκαία βιβλία του σωματείου, τηρεί τα βιβλία πρακτικών των συνεδριάσεων των Γ.Σ.. του Δ.Σ., και της Ε.Ε..

Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, σ’ όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.ΑΡΘΡΟ 16ο
Γραμματέας Οικονομικών

Ο Γραμματέας Οικονομικών είναι υπεύθυνος για την διαχείριση της περιουσίας και των πόρων του σωματείου. Ενεργεί όλες τις εισπράξεις με διπλότυπες αποδείξεις από στελέχη αριθμημένα και θεωρημένα από την Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή που έχουν καταχωρηθεί, πριν από κάθε χρήση στα βιβλία του Δ.Σ. και έχουν υπογραφεί από τον Πρόεδρο, το Γεν. Γραμματέα και το Γραμματέα Οικονομικών.

Ο Γραμματέας Οικονομικών εισπράττει τα δικαιώματα εγγραφής και τις συνδρομές των μελών.

Ο Γραμματέας Οικονομικών τηρεί τα βιβλία εσόδων και εξόδων και το βιβλίο του ταμείου του σωματείου και όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά των εισπράξεων των πληρωμών και υποχρεούται να προετοιμάζει τον απολογισμό, ισολογισμό και προϋπολογισμό και να τους υποβάλλει στην Εκτελεστική Επιτροπή. Επίσης υποχρεούται στην τακτική μηνιαία συνεδρίαση να ενημερώνει το Δ.Σ. για την λογιστική κατάσταση του Ταμείου, που θα καταχωρείται στα πρακτικά.

Ο Γραμματέας Οικονομικών υποχρεούται να καταθέσει σε Τράπεζα ή το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο που θα οριστεί από την Εκτελεστική Επιτροπή όλα τα ποσά που εισπράττει και να κρατάει στο ταμείο του μόνο τα ποσά που ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ., που μπορεί να τροποποιείται ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες του σωματείου.

Ο Γραμματέας Οικονομικών είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρημάτων, έλλειμμα ή διαχειριστική ανωμαλία.

Τον Γραμματέα Οικονομικών όταν απουσιάζει ή κωλύεται στην άσκηση των καθηκόντων του, αναπληρώνει μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. που είναι υπεύθυνος και υπόλογος προσωπικά για το χρονικό διάστημα που αναπληρώνει τον Γραμματέα Οικονομικών.ΑΡΘΡΟ 17ο
Οργανωτικός Γραμματέας

Ο Οργανωτικός Γραμματέας φροντίζει για όλα τα θέματα καλής οργάνωσης και λειτουργίας του σωματείου.

Τηρεί το μητρώο μελών.

Φροντίζει σε συνεργασία με τον Γραμματέα Δημοσίων Σχέσεων για την οργάνωση των συγκεντρώσεων, εορτών και εκδηλώσεων που κάνει το σωματείο.

Διαχειρίζεται και φροντίζει για την συντήρηση των επίπλων και σκευών του σωματείου καθώς και την ακίνητη περιουσία του.

Τηρεί τα βιβλία του μητρώου και απογραφής καθώς και τους τίτλους ιδιοκτησίας κάθε περιουσιακού στοιχείου.

Φροντίζει για την συνδικαλιστική επιμόρφωση των μελών του Συλλόγου.ΑΡΘΡΟ 18ο
Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων

Τηρεί αρχείο δημοσιευμάτων σχετικών με το σωματείο, τα συνδικαλιστικά θέματα και κάθε τι που αφορά στους εργαζόμενους γενικότερα και ειδικότερα στον όμιλο Cosmote και ΟΤΕ.

Φροντίζει για την ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων του Συλλόγου με άλλες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις -εντός κι εκτός Ελλάδος-. Ενημερώνει την Εκτελεστική Επιτροπή, το Δ.Σ. και την Γενική Συνέλευση σχετικά με τα παραπάνω.

Μεριμνά για την έκδοση των διαφόρων εντύπων ή και ανακοινώσεων που αποφασίζει η Εκτελεστική Επιτροπή και το Δ.Σ. για την κυκλοφορία τους.

Είναι υπεύθυνος της εθιμοτυπίας των κοινωνικών εκδηλώσεων και δημοσίων σχέσεων.ΑΡΘΡΟ 19ο
Γενική συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση των ταμειακά εντάξει μελών του Συλλόγου, αποτελεί το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και αποφασίζει για κάθε υπόθεση αυτού. Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό και το σχέδιο δράσης, τον απολογισμό και προϋπολογισμό της οικονομικής διαχείρισης, απαλλάσσει την διοίκηση της διαχειριστικής και διοικητικής ευθύνης, έχει τον έλεγχο και την εποπτεία των οργάνων του Συλλόγου με το δικαίωμα να τα παύει όταν αυτό υπαγορεύεται από σπουδαίους λόγους και ειδικά από σοβαρή παράβαση των καθηκόντων τους, από ικανότητα για τακτική διαχείριση. Αποφασίζει για τις προσφυγές των μελών, αποφασίζει για τις προτάσεις μομφής εναντίον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίνει την τροποποίηση του Καταστατικού σε ειδική καταστατική συνέλευση και αποφασίζει για την διάλυση ή την συγχώνευση του Συλλόγου.

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει κατά απόλυτη πλειοψηφία με ανάταση των χεριών, τριμελές προεδρείο της Γ. Συνέλευσης, ένα μέλος ως πρόεδρο της Γ. Συνέλευσης , ένα μέλος ως αντιπρόεδρο και ένα μέλος ως γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, μετά από πρόταση μέλους του Συλλόγου. Το προεδρείο είναι υποχρεωμένο να ακολουθεί δημοκρατικές διαδικασίες και την αρχή της ίσης μεταχείρισης.

Μετά από πρόταση μελών της Γενικής Συνέλευσης ή του Δ.Σ. μπορεί να γίνει αλλαγή στην σειρά των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Η πρόταση τίθεται σε ψηφοφορία με ανάταση των χεριών και λαμβάνεται απόφαση με απόλυτη πλειοψηφία.

Ο γραμματέας συντάσσει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης που υπογράφονται και από τον πρόεδρο της Γ.Σ. και καταχωρούνται στα βιβλία πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων των μελών.

Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές 2 φορές το χρόνο, και έκτακτες όσες φορές κριθεί αναγκαίο. Τις συγκαλεί το Δ.Σ. με απόφασή του ή μετά από έγγραφη πρόταση του 1/5 των μελών του Συλλόγου.

Η Γενική Συνέλευση προκηρύσσεται με πρόσκληση στα μέλη, 10 μέρες τουλάχιστον πριν από την διεξαγωγή της αν πρόκειται για τακτική και 7 μέρες τουλάχιστον πριν αν πρόκειται για έκτακτη.

Στην πρόσκληση ορίζονται απαραίτητα ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής της συνεδριάσεως και τα θέματα που θα συζητηθούν και ότι άλλο κριθεί απαραίτητο.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία τουλάχιστον του 1/3 των ταμειακά εντάξει μελών του. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση, συγκαλείται νέα μέσα σε 15 μέρες. Στην δεύτερη σύγκληση απαιτείται το 1/4 των ταμειακά εντάξει μελών για επίτευξη απαρτίας, και σε περίπτωση πάλι μη επίτευξης απαρτίας μπορεί να συγκληθεί τρίτη και τελευταία με την υποχρεωτική απαρτία του 1/5 των ταμειακά εντάξει μελών του.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία.

Απαγορεύεται η συμμετοχή στις Συνελεύσεις και τις ψηφοφορίες με οποιουδήποτε είδους εξουσιοδότηση.

Τα παραπάνω ποσοστά απαρτίας δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις τροποποίησης καταστατικού, διάλυσης της οργάνωσης και μεταβολής του σκοπού, όπου εφαρμόζονται τα άρθρα 99 και 100 του Αστικού Κώδικα.

Αποφάσεις Συνελεύσεων που αναφέρονται σε αρχαιρεσίες, εκλογή συλλογικών οργάνων, θέματα εμπιστοσύνης προς την Διοίκηση, προσωπικά θέματα, έγκριση λογοδοσίας, αλλαγή επωνυμίας, τροποποίηση καταστατικού, συγχώνευση, προσχώρηση ή αποχώρηση σε άλλο σωματείο και γενικά σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το Νόμο, λαμβάνονται μόνο με μυστική ψηφοφορία, με ποινή ακυρότητας, οπότε και εκλέγονται από την Συνέλευση 2 ή περισσότεροι ψηφοσυλλέκτες με έλεγχο της διεξαγωγής της ψηφοφορίας.

Αρχαιρεσίες και εκλογές για ανάδειξη των μελών Δ.Σ., αντιπροσώπων στην δευτεροβάθμια οργάνωση, στο ΕΚΑ, και Εξελεγκτικής Επιτροπής, διεξάγονται από εφορευτική επιτροπή, μόνο εφόσον παρίσταται, με ποινή ακυρότητας, ο προβλεπόμενος από το Νόμο εκπρόσωπος της Δικαστικής Αρχής ως πρόεδρος της. Όταν η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία, δεν πρέπει να είναι παρόντα άτομα που δεν είναι μέλη του Συλλόγου, με ποινή ακυρότητας της απόφασης.


ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται 2 φορές το χρόνο κάθε εξάμηνο, η μια μέσα στο 2ο τρίμηνο του έτους και η άλλη στο 4ο τρίμηνο του έτους. (έτος νοείται από 1/1 έως 31/12).

Στην Γενική Συνέλευση το Δ.Σ. εκθέτει και αναπτύσσει τα όσα έγιναν στο εξάμηνο που πέρασε και κάνει τον απολογισμό της δράσης, εκθέτει με τον γραμματέα οικονομικών την οικονομική διαχείρισή του, και υποβάλει στην 2η συνέλευση στο 4ο τρίμηνο του έτους, για έγκριση τον απολογισμό του χρόνου που πέρασε και τον προϋπολογισμό του επόμενου.

Η δε Ελεγκτική Επιτροπή υποβάλει πλήρη έκθεση για τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης που πραγματοποιήθηκε από αυτήν. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία για την έγκριση ή όχι του έργου της διοίκησης του Συλλόγου και απαλλάσσει την διοίκηση ή όχι από την διαχειριστική και διοικητική ευθύνη για το χρονικό διάστημα που πέρασε.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρουσιάζεται το πρόγραμμα διεκδικήσεων και δράσης του διοικητικού συμβουλίου για την τρέχουσα χρονιά και αυτή θα αποφασίσει για την έγκρισή του.


ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Οι έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται είτε α) μετά από απόφαση του Δ.Σ. είτε μετά από γραπτή αίτηση του 1/5 των μελών του σωματείου που έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν.

Στην αίτηση για σύγκληση θα πρέπει με ποινή ακυρότητας της αίτησης να αναγράφεται το θέμα ή τα θέματα που θα εκτεθούν στην Γενική Συνέλευση.

Το Δ.Σ. υποχρεούται σε τουλάχιστον 7 ημέρες από την υποβολή της αίτησης να συγκαλέσει Γ.Σ. με θέματα ημερήσιας διάταξης τα αιτούμενα ή και άλλα συμπληρωματικά που θα ήθελε να εισάγει το Δ.Σ.. Προηγείται πάντοτε στην ημερήσια διάταξη το θέμα ή τα θέματα για τα οποία έγινε η αίτηση.


ΑΡΘΡΟ 20ο


ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ-ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Για τις εκλογές των οργάνων του Συλλόγου δηλ. του Δ.Σ., της Εφορευτικής Επιτροπής, της Ελεγκτικής Επιτροπής, τις εκλογές αντιπροσώπων στις υπερκείμενες συνδικαλιστικές οργανώσεις εφαρμόζεται το εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής.

Οι έδρες κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική δύναμη κάθε συνδυασμού ή μεμονωμένου υποψηφίου. Για το σκοπό αυτό διαιρείται το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων με τον αριθμό των εδρών της. Το πηλίκο της διαίρεσης, παραλείποντας το κλάσμα, αποτελεί το εκλογικό μέτρο, με το οποίο διαιρείται η εκλογική δύναμη κάθε συνδυασμού ή μεμονωμένου υποψηφίου, δηλαδή το σύνολο των υπέρ αυτού εγκύρων ψηφοδελτίων και λαμβάνει κάθε συνδυασμός τόσες έδρες, όσες φορές το εκλογικό μέτρο περιέχεται στην εκλογική του δύναμη. Μεμονωμένος υποψήφιος, που έλαβε ψήφους ίσους ή περισσότερους από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μία έδρα. Αν, μετά την κατανομή των εδρών που έγινε παραμείνανε αδιάθετες έδρες, ενεργείται κατανομή των αδιάθετων εδρών στους συνδυασμούς και τους μεμονωμένους υποψήφιους που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο.

Οι εκλογές για την ανάδειξη του Δ.Σ. , της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των αντιπροσώπων στην ΟΜΕ-ΟΤΕ και το ΕΚΑ γίνονται από Εφορευτικές Επιτροπές, καθώς ορίζει το καταστατικό και ο Νόμος.

Υπάρχουν 2 ψηφοδέλτια και χωρίζονται σε Πανελλαδικά και Τοπικά. Στο πανελλαδικό περιλαμβάνονται: "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ", "ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ", και "ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ". Οι υποψήφιοι γράφονται με αλφαβητική σειρά των επωνύμων, το κύριο όνομα, το όνομα του πατέρα. Τα τοπικά ψηφοδέλτια περιλαμβάνουν: "ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ" και "ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ".

Εκλέγεται Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή που λειτουργεί ως Τοπική στην Αττική και αποτελείται από 5 τακτικά μέλη και 5 αναπληρωματικά, και Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές που αποτελούνται από 3 τακτικά μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά.

Οι Εφορευτικές Επιτροπές συνέρχονται μετά την εκλογή τους και συγκροτούνται σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο και Γραμματέα, συνεδριάζουν με πρόσκληση του Προέδρου, βρίσκονται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα περισσότερα από τα μέλη τους και λαμβάνουν αποφάσεις με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Οι Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές τηρούν πρακτικά των εργασιών τους. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή εκτός των άλλων καθηκόντων της, προβαίνει στη συγκέντρωση των σχετικών ψηφοδελτίων από τις Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές, στην καταμέτρηση των ψήφων, στην εξαγωγή των τελικών συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων και στην ανακήρυξη των εκλεγέντων.

Η δαπάνη για την εκτύπωση και αποστολή των ψηφοδελτίων βαρύνουν το σωματείο.

Η οικεία Εφορευτική Επιτροπή παρέχει ικανό αριθμό ψηφοδελτίων στους υποψηφίους.

Οι φάκελοι πρέπει να είναι αδιαφανείς και να εξασφαλίζουν το απόρρητο της ψηφοφορίας. Οι φάκελοι που θα χρησιμοποιηθούν για το πανελλαδικό και τα τοπικά ψηφοδέλτια πρέπει να διαφέρουν κατά το χρώμα. Ο καθορισμός των χρωμάτων γίνεται με απόφαση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

Τους φακέλους που θα χρησιμοποιηθούν για την πανελλαδική ψηφοφορία τους στέλνει στις Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή μαζί με τα ψηφοδέλτια.

Οι ψηφοφόροι μπορούν να βάλουν μέχρι τόσους σταυρούς, όσα είναι και τα τακτικά μέλη του οργάνου για το οποίο ψηφίζεται που αναφέρονται στην προκήρυξη του Δ.Σ.. Ψηφοδέλτιο που έχει περισσότερους σταυρούς είναι έγκυρο σαν ψηφοδέλτιο και οι σταυροί δεν υπολογίζονται. Οι μεμονωμένοι υποψήφιοι έχουν ξεχωριστά ψηφοδέλτια ο καθένας.

Με βάση το Μητρώο μελών, φροντίζει για την ανεμπόδιστη προσέλευση των ψηφοφόρων, την προστασία μυστικότητας της ψηφοφορίας, την ανόθευτη έκφραση των προτιμήσεων των ψηφοφόρων κα την τήρηση της τάξης στον χώρο όπου διεξάγεται η ψηφοφορία. Επίσης αποφαίνεται για τις ενστάσεις που έγιναν κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας και της διαλογής των ψήφων, την ώρα που γίνονται οι ενστάσεις (διακοπή και απόφαση).

Η Εφορευτική Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να δηλώσει ότι δέχεται υποψηφιότητες, από τουλάχιστον 8 μέχρι και 2 ημέρες, πριν από την 1η ημέρα της ψηφοφορίας. Η ψηφοφορία πρέπει να γίνει μέσα σε 15 ημέρες από την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής.

Όποιος θέλει να βάλει υποψηφιότητα κάνει αίτηση στην Εφορευτική Επιτροπή σε προθεσμία που τελειώνει 2 μέρες πριν από τις εκλογές. Η Γ.Σ. έχει δικαίωμα να αποφασίσει διενέργεια εκλογών, μέσα στην ίδια συνεδρίαση οπότε οι σχετικές προθεσμίες υποβολής υποψηφιοτήτων δεν ισχύουν.

Η Εφορευτική Επιτροπή με ανακοίνωσή της κάνει γνωστό τον αριθμό και τα ονόματα των υποψηφίων και καλεί τα μέλη του Συλλόγου σε ψηφοφορία, ορίζοντας τον χώρο, την ημέρα και την ώρα έναρξης και λήξης των αρχαιρεσιών.

Οι αποφάσεις της Εφορευτικής Επιτροπής καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, που φυλάσσει ο Πρόεδρος αυτής, και παραδίδει μετά τη λήξη της θητείας του στον Πρόεδρο της νέας αντίστοιχης Εφορευτικής Επιτροπής. Βεβαιωμένο για την ακρίβειά τους αποσπάσματα από το βιβλίο αυτό υποχρεούται να χορηγεί ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής σ’ όποιον το ζητήσει, εφόσον έχει έννομο συμφέρον.

Σε περίπτωση που υπάρχει ένα μόνο ψηφοδέλτιο τότε ανακηρύσσονται σαν επιτυχόντες αυτοί που πήραν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Και μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των μελών του οργάνου ή των αντιπροσώπων. Οι υπόλοιποι είναι αναπληρωματικοί. Σε περίπτωση ίσου αριθμού σταυρών προτίμησης δύο υποψηφίων γίνεται κλήρωση..

Στα τμήματα που η ψηφοφορία διαρκεί περισσότερες από μία ημέρες η Εφορευτική Επιτροπή διακόπτει την ψηφοφορία για την επομένη και σφραγίζει τη σχισμή της κάλπης με ισπανικό κερί, που μαζί με το άλλο εκλογικό υλικό και έγγραφα, εξασφαλίζει από νοθεία κατά την κρίση της. Την επόμενη ημέρα αποσφραγίζει τη σχισμή της κάλπης και συνεχίζει την ψηφοφορία όπως αναφέρεται παραπάνω.

Κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας και της διαλογής των ψήφων έχουν δικαίωμα να παρίστανται υποψήφιοι και αντιπρόσωποι των συνδυασμών.

Η Εφορευτική Επιτροπή διεξάγει αρχαιρεσίες σε μια ή περισσότερες ημέρες, σε μια ή περισσότερες κάλπες με ανάλογο μοίρασμα της εφορευτικής επιτροπής και των προεδρευόντων Δικαστικών σε εργασιακούς χώρους που ορίζει η Γ.Σ..

Σε κάθε περίπτωση οι αρχαιρεσίες σε τόπους που διαρκούν λιγότερες ημέρες ή και μία ημέρα, θα πραγματοποιούνται την τελευταία ημέρα ή τις τελευταίες μέρες διεξαγωγής των ψηφοφοριών ώστε να ανοίγουν οι κάλπες την ίδια ημέρα και ώρα.

Μέσα σε δύο ημέρες το πολύ από τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών η κάθε Τοπική Εφορευτική Επιτροπή (πλην Αττικής) αποστέλλει ταχυδρομικά με ειδικό φάκελο, σφραγισμένο με ισπανικό κερί και συστημένο στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή τα αφορώντα στην εκλογή των οργάνων του σωματείου ψηφοδέλτια, αντίγραφο του μητρώου των μελών που χρησιμοποίησε για τις αρχαιρεσίες, με τις ενδείξεις γι’ αυτούς που ψήφισαν και με την πράξη του δικαστικού αντιπροσώπου, την ονομαστική κατάσταση των ψηφισάντων, τους συνταχθέντες πίνακες διαλογής για τις αρχαιρεσίες.

Μόλις φθάσουν στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή τα στοιχεία εκλογής από όλες τις τοπικές εφορευτικές επιτροπές συνέρχεται αυτή υπό την προεδρεία του δικαστικού αντιπροσώπου και με βάση τα δικά της στοιχεία σαν Τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής του λεκανοπεδίου Αττικής και τα στοιχεία των λοιπών Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών προβαίνει στην εξαγωγή των τελικών συγκεντρωτικών τελικών αποτελεσμάτων, στην κατανομή των εδρών και στην ανάδειξη αυτών που εκλέχθηκαν για τα κεντρικά όργανα, συντάσσοντας σχετικό πρακτικό.

Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των Κεντρικών και Τοπικών οργάνων της Ένωσης και η διαλογή των ψήφων μπορεί να συνεχισθεί, αν παραστεί ανάγκη, και κατά τη επόμενη ή μεθεπόμενη από την έναρξή της, ημέρα, ύστερα από απόφαση της οικείας Εφορευτικής Επιτροπής, που καταχωρίζεται στα πρακτικά.

Μέλη της Ένωσης που βρίσκονται κατά την ημέρα των αρχαιρεσιών σε περιοχή Τοπικού Τμήματος άλλου απ’ εκείνου στο οποίο ανήκουν μπορούν να ψηφίσουν στο Τμήμα που βρίσκονται, μόνο για τα Κεντρικά όργανα, εφόσον από το χρησιμοποιούμενο για τις αρχαιρεσίες μητρώο προκύπτει η ιδιότητά τους σαν μελών του σωματείου και η οικονομική τακτοποίησή τους. Το ίδιο ισχύει και για άλλες γενικές ψηφοφορίες.

Μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορεί να βάλει υποψηφιότητα σε κανένα από τα όργανα που έχει σχέση με την ψηφοφορία.


ΑΡΘΡΟ 21ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Εξελεγκτική Επιτροπή, που είναι τριμελής, συγκαλείται μέσα σε δέκα ημέρες από την εκλογή της, από το μέλος που έλαβε τις περισσότερες ψήφους και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά ανά τρίμηνο και έκτακτα όποτε ζητηθεί αυτό από ένα μέλος της ή από το Δ.Σ. ή από την Γ.Σ., τηρώντας για τις συζητήσεις της πρακτικά σε ειδικό βιβλίο.

Ως έργο της έχει την παρακολούθηση και τον έλεγχο του Δ.Σ. ως προς την οικονομική διαχείριση του σωματείου.

Για κάθε έλεγχό της η Εξελεγκτική Επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, την οποία καταχωρεί στο βιβλίο πρακτικών της.

Το Δ.Σ. έχει την υποχρέωση να θέτει στη διάθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, χωρίς πρόφαση, τα σχετικά με την οικονομική διαχείριση βιβλία και στοιχεία για την εκτέλεση του έργου της.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή υποβάλλει στην τακτική συνέλευση του 4ο τρίμηνου του έτους συνολική έκθεση για την οικονομική διαχείριση για την χρονιά που πέρασε.


ΑΡΘΡΟ 22ο
Τροποποίηση Καταστατικού-Διάλυση σωματείου

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται για τροποποίηση του καταστατικού όταν:

α) το ζητήσει το 1/3 των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών

β) μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου

Η Γενική Συνέλευση ειδικώς επί τούτου συγκαλούμενη για τροποποίηση του καταστατικού ή την διάλυση του σωματείου θεωρείται εν’απαρτία εφόσον παρίσταται το ήμισυ τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών.

Εγκρίνεται δε δια της πλειοψηφίας των ¾ των παρόντων κατά την Γενική Συνέλευση μελών.


ΑΡΘΡΟ 23ο
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ο Σύλλογος έχει στρογγυλή σφραγίδα που έχει σε κύκλο (γύρω-γύρω) την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ COSMOTE” (με κεφαλαία γράμματα) το χρόνο ιδρύσεως (2000).

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΟι αμέσως προσεχείς αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ως άνω τροποποιημένου καταστατικού, μετά την έγκριση και καταχώρηση αυτού στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Μέχρι την εκλογή των Εφορευτικών Επιτροπών μέσω αρχαιρεσιών, η εκλογή θα πραγματοποιηθεί όπως γινόταν μέχρι τώρα δηλαδή από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία και παρουσία Δικαστικού μόνο που θα είναι πενταμελής με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη και η θητεία τους θα λήξει με την λήξη των αρχαιρεσιών.